KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Nita Toys, NİTA DIŞ TİCARET A.Ş. (Bundan böyle “Nita Toys” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler

Nita Toys olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markamızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Nita Toys ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği, Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Nita Toys olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Nita Toys’un birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

Nita Toys müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Nita Toys ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması


Nita Toys, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

 

Nita Toys ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

 • a) Nita Toys’un kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme 
 • b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma, 
 • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme. 
 • d) Nita Toys’un yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
 • e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • f) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • g) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme 
 • ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

 

KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Tekstilkent Caddesi Oruçreis Mahallesi A17 Blok No:28 Esenler/İstanbul adresine iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.

Ünvanı: NİTA DIŞ TİCARET A.Ş. 

Mersis No: 0631074569000012

Adresi: ​​ Tekstilkent Caddesi Oruçreis Mahallesi A17 Blok No:28 Esenler/İstanbul

E-mail: info@ni-ta.com